Journal archive for Google Scholar Robot!

Jorjani Biomedicine Journal

مجله زیست پزشکی جرجانیVolume 5, Number 2 (2018-2)


Effectiveness of Mindfulness – Based Cognitive Therapy on coping style and gastrointestinal symptoms in patients with Irritable Bowel Syndrome
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر سبک های مقابله ای و علائم گوارشی بیماران نشانگان روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiologic status of animal bite and the effect of wasting stray dogs on the incidence of animal bites in Galikesh County since 2009 until 2013
وضعیت اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی و تأثیر اتلاف سگ های ولگرد در روند بروز حیوان گزیدگی در شهرستان گالیکش طی سال های 91-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selecting the most proper location to construct hospitals and health centers in a city by Genetic Algorithm
انتخاب بهترین مکان برای احداث بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی در یک شهر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the status of activity of daily living (ADL) and instrumental activity of daily living (IADL) in healthy and cognitive impaired elderlies
تعیین وضعیت فعالیت های روزمره زندگی (ADL) و فعالیت‌های ابزاری زندگی (IADL) در سالمندان سالم و مبتلا به اختلالات شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing dietary diversity score (DDS) with healthy eating index (HEI) using data mining techniques
مقایسه امتیاز تنوع غذایی با نمایه تغذیه سالم به کمک تکنیک های داده کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-medicinal poisoning pattern in adults referred to the 5Azar hospital of Gorgan from 2008 to 2015
الگوی مسمومیت های غیر دارویی در بالغین مراجعه کننده به بیمارستان پنج آذر گرگان از سال 1387 لغایت 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the number of children ever born (CEB) of rural and urban migrant women to Tehran by regression tree model
مقایسه تعداد فرزندان زنده به‌دنیا آمده زنان شهری و روستایی مهاجر به تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The distribution of medical specialists in Golestan and Mazandaran Universities of Medical Sciences using Gini coefficient
بررسی توزیع پزشکان متخصص در دو دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مازندران با استفاده از ضریب جینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of class 1, 2 and 3 integrons in clinical Salmonella enteritidis strains by PCR method
بررسی اینتگرون کلاس 1 و 2 و 3 در سویه های سالمونلا انتریتیدیس بالینی با روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2017-9)


Prediction of physical and mental health based on components of decision making and problem solving, family solidarity, expression of love and physical appearance among married teachers of elementary schools in Karaj city, Iran
پیش‌بینی سلامت جسمی و روانی بر اساس مؤلفه‌های تصمیم‌گیری و حل‌مسئله، انسجام خانواده، ابراز محبت و ظاهر فیزیکی در معلمان متأهل مقطع ابتدایی شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on resource and service utilization pattern for patients with smear-positive pulmonary tuberculosis in Azadshahr district; 2013-2015
بررسی الگوی مصرف منابع و خدمات در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان آزادشهر؛ 94-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the mediating role of attachment styles in explaining the relationship between temperament, character dimensions and somatization disorders among female teachers in Kermanshah
بررسی نقش میانجی گری سبک های دلبستگی در تبیین رابطه ابعاد سرشت، منش شخصیت و اختلال جسمانی سازی در بین دبیران زن شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between physical activities, consumption of fruits and vegetables and using social cognitive theory constructs in obese or overweight women referring to health centers in Gorgan
همبستگی فعالیت بدنی و مصرف میوه جات و سبزیجات با استفاده از سازه های نظریه شناختی اجتماعی در زنان چاق یا دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of essential oil jasmine inhalation on physiological index of laparotomy patients in general surgery department.
اثر استنشاق اسانس گل‌ یاس بر سطح برخی پارامترهای فیزیولوژیک در بیماران قبل از عمل لاپاراتومی در بخش‌های جراحی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pulmonary Hypertension and its Correlation with Brain Natriuretic Peptide (BNP) Serum Level and the Quantity of Left to Right Shunt Based on Echocardiography Findings in Children with Congenital Heart Disease
فشار خون ریوی با سطح سرمی ناتری یورتیک پپتید نوع B (BNP) و میزان شانت چپ به راست براساس یافته های اکوکاردیوگرافی در کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of DNA vaccine encoding HPV-16 E7 on Lymphocyte proliferation induction in Human Papilloma Virus-associated tumor animal models
بررسی پاسخ تکثیری لنفوسیت‌های طحالی حاصل از تزریق پلاسمید کد کننده E7-HPV16 در مدل موش توموری پاپیلوماویروس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on different aspects of men's participation in antenatal care
مروری بر ابعاد مختلف مشارکت مردان در مراقبت‌های دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2017-1)


Prevalence of iron deficiency anemia in pregnant women referred to health centers in Bandar Turkmen in 2013
شیوع کم خونی فقر آهن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرترکمن در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Construction and Evaluation of Cardiac Massage Facilitator Device on Cardio Pulmonary Resuscitation: an Innovation Report
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تسهیل کننده ماساژ قلبی در احیای قلبی ریوی بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of educational intervention based on family-centered empowerment model in high risk behavior modification among patients with brucellosis
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور در اصلاح رفتار های پرخطر در بیماران مبتلا به تب مالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The factors affecting cervical cancer screening among addicted women of Hamedan in 2015: On the basis of Protection Motivation Theory model
عوامل مؤثر بر انجام غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان معتاد همدان در سال 1394: مبتنی بر مدل نظریه انگیـزش محافظـت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enhanced Th1 and Th2 immune response induction by Human Papilloma virus Type 16 E7 DNA vaccine in a tumoric murine model
افزایش القای پاسخ Th1 و Th2 در اثر تلقیح DNA کد کننده آنتی ژن E7 ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 16 در مدل موش توموری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Exportin 5 (XPO5) mRNA expression in breast cancer patients
بررسی بیان ژن اکسپورتین5 (XPO5) در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibiotic resistance and CTX-M gene in ESBL-producing Escherichia coli by PCR among urine samples of patients reffering to Yahyanejad hospital of Babol city, Iran
ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و وجود ژن CTX-M در اشرشیا کلی مولد ESBL به روش PCR از نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of Elettaria cardamomum L. hydroalcoholic extract on serum levels of Gonadotropins and Testosterone in adult male wistar rats induced with Lead acetate
بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی میوه گیاه هل سبز(Elettaria cardamomum L.) بر سطح سرمی گنادوتروپین ها و تستوسترون در موش‌‌های‌ صحرایی بالغ نرنژاد ویستار القا شده با استات سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Curcumin (Extracted from Tumeric) and its Therapeutic Effects
کورکومین (مستخرج از زردچوبه) و اثرات درمانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2016-6)


Comparing learning styles among students of Para medicine and Health faculties in Golestan University of medical sciences
مقایسه سبک یادگیری دانشجویان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of the findings of hysterosalpingography on 1260 cases in Tabriz
بررسی یافته های 1260 مورد هیستروسالپنگوگرافی زنان نابارور در تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An unusual manifestation of nasopharyngeal tumor: A case report
تظاهر غیر معمول تومور نازوفارنکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of Holmium and Tolmium YAG Laser-assisted technologies in benign prostatic hyperplasia surgery: A health technology assessment study
کاربرد فناوری لیزر هلمیوم و تولمیوم در جراحی بزرگی خوش خیم پروستات در مقایسه با روش TURP: یک مطالعه ارزیابی فناوری سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious attitudes and spiritual health among elderly inpatient adults in Shahrekord hospitals
نگرش مذهبی و سلامت معنوی در سالمندان بستری شده در بیمارستان های شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social anxiety, dysfunctional attitudes and body image in lovemaking of the real and virtual world among students of Shahid Chamran University, Ahvaz
اضطراب اجتماعی، نگرش های ناکارآمد و پندار تن در عشق ورزی های دنیای واقعی و دنیای مجازی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational intervention based on health belief model on the damage caused by accidents among children less than 5 year old of women referred to health centers in Qorveh in 1392
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی برآسیب های ناشی از حوادث کودکان زیر 5 سال در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قروه در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects Safflower Seed (A new variety of pigmented coat seeds) Consumption on the Liver and Kidney Tissues of Male Wistar Rats
تأثیر مصرف دانه گلرنگ (یک ژنوتیپ جدید پوسته رنگی) بر بافت های کبد و کلیه رت نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theranostics; Application of Nanosystems for Simultaneous Targeted Therapy and Imaging in Diseases
ترانوستیک (Theranostics) علم کاربرد نانوسیستم ها در درمان هدفمند و تصویربرداری همزمان در بیماری‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2015-12)


Characterization of recombinant Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF) protein by Extinction Coefficient Calculation
مشخصه‌سازی پروتئین‌ نوترکیب فاکتور محرک گرانولوسیتی (G-CSF) با استفاده از محاسبه ضریب خاموشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Concentration of Heavy Metals and some Chemical Parameters in Water Distribution Network of Sanandaj city in 2014
بررسی غلظت فلزات سنگین و برخی پارامترهای شیمیایی در آب شبکه توزیع شهر سنندج در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Distribution Pattern of Mortality Using Data Mining Technique in Golestan Province since 2007 to 2009
تعیین الگوی توزیع واقعه مرگ با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی در استان گلستان از سال 1386 تا 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification the Number of Children Ever Born using CART Model
طبقه‌بندی تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده با استفاده از مدل کارت (CART)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Role of Predictor Variables of Mental Health and Personality Subscales in Internet Addiction of Students in Medical and non-Medical Universities of Sanandaj in 2014
بررسی نقش متغیرهای پیش بین ابعاد شخصیت و سلامت روان در اعتیاد به اینترنت دانشجویان رشته های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه های سنندج در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Cognitive Function in β-thalassemia major Children and Healthy Counterparts
مقایسه عملکرد شناختی کودکان مبتلا به بتاتالاسمی ماژور با همتایان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preferential expression of CD200 and Indoleamine 2, 3-dioxygenase-1 (IDO-1) in Acute Myeloid Leukemia Patients with Relapse
بیان ترجیهی مولکول های CD200 و ایندول آمین 2و3 دی اکسیژناز-1 (IDO) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد (AML) عود شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Phthalates Exposure and Toxicity
مروری بر تماس با فتالات‌ها و سمیت آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2015-7)


The Relationship between Intellectual Intelligence and Emotional Intelligence and some Demographic variables among Students of the Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences in 2014
ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی با برخی متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Relationship between Internet-related Lifestyle and Loneliness and Social Support among Internet Users in Ilam University of Medical Sciences
بررسی ارتباط سبک زندگی مرتبط با اینترنت با احساس تنهایی و حمایت اجتماعی در کاربران اینترنت دانشگاه علوم پزشکی ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correction the Bias of Odds Ratio resulting from the Misclassification of Exposures in the Study of Environmental Risk Factors of Lung Cancer using Bayesian Methods
تعدیل اریبی نسبت شانس حاصل از طبقه‌بندی نادرست مواجهه‌ها با استفاده از روش‌های بیزی در بررسی عوامل محیطی مرتبط با سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence and the Affecting Factors of Obesity in Women of Kermanshah
شیوع چاقی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Nursing Care Quality and Patients Satisfaction among Hospitals affiliated to Zahedan University of Medical Sciences in 2014
ارتباط کیفیت مراقبت های پرستاری و رضایت بیماران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Helicobacter pylori infection with common dietary habits in Khuzestan province in patients with dyspepsia referred to Imam Khomeini Hospital, Ahwaz
ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با عادات غذایی رایج در استان خوزستان در بیماران مبتلا به دیس پپسی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Associations between Sports Participation, Variety of Physical Activity and Cardiorespiratory Fitness in Students of Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources
ارتباط بین مشارکت ورزشی-تنوع فعالیت بدنی و آمادگی قلبی تنفسی در دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Some Prebiotics on Physicochemical and Sensory Properties of Dietary Orange Juice
بررسی اثر برخی پری بیوتیک ها بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آب پرتقال رژیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Molecular Association between a Deletion Mutation in CHEK2 gene (5395 bp) and Breast Cancer
بررسی ارتباط مولکولی جهش حذف 5395bp ژن CHEK2 و ابتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2014-12)


Sayyed Ismael Jorjani, The famous Iranian physician and philosopher
سید اسماعیل جرجانی؛ حکیم و پزشک نامی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of data mining algorithms in assessing the affecting factors on predicting the health status of newborns
استفاده از الگوریتم های داده کاوی در بررسی عوامل موثر بر پیش بینی وضعیت بدو تولد نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude and practice of women referred to health centers of Gorgan on the determining factors of self-care
آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان در خصوص عوامل تعیین کننده انجام خود مراقبتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job satisfaction of health workers in Golestan Province based on Herzberg s model in the year 2012
میزان رضایت شغلی بهورزان استان گلستان بر مبنای مدل هرزبرگ در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between occupational stresses with job burnout in pre-hospital emergency staff
ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Saccharomyces cerevisiae yeast in reducing of the amount of Citrinin fungal toxin in wheat flour
تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر میزان کاهش سم قارچی سیترینین در آرد گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficiency of wastewater treatment plant in an Industrial slaughterhouse in Sanandaj in 2012
کارایی تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه صنعتی شهر سنندج در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship of genetic mutations in GJB2 and linkage analysis of DFNB4 Locus in a group of non-syndromic hearing impaired people with autosomal recessive inheritance in Hormozgan
ارتباط جهش ژنتیکی در GJB2 و آنالیز پیوستگی لوکوس DFNB4 در گروهی از ناشنوایان غیر سندرمی با وراثت مغلوب اتوزومی در هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The status, policies and programs of nutrition among in nursing mothers: A review article
وضعیت، سیاست ها و برنامه های تغذیه ای مادران شیرده در ایران: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2014-4)


Head lice infestation (Pediculosis) and its associated factors in the rural school students of Kalaleh, in the academic year 1392-93
آلودگی به شپش سر و عوامل مرتبط با آن در دانش ‌آموزان مدارس روستایی شهرستان کلاله در سال تحصیلی 93-92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of health promoting behaviors in the first and fourth year students of Shahid Beheshti University of Medical and non-Medical Sciences in the academic year 92-93
مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان سال اول و چهارم دانشگاه علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 93-92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sex education on patients and their spouses satisfaction after myocardial infarction
تاثیر آموزش جنسی بر رضایتمندی بیماران و همسران بعد از سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effects of group discussion on the empowerment of patients with hypertension who were referred to two health centers in Tehran in 1390
بررسی تاثیر بحث گروهی بر توانمندی مبتلایان به پرفشاری خون مراجعه کننده به دو مرکز بهداشتی- درمانی شهر تهران در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cognition in children with beta-thalassemia major and healthy counterparts in terms of abstract thinking and visual organization
ارزیابی ادراک شناختی کودکان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور و همتایان سالم در حیطه های تفکر انتزاعی و سازماندهی بصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive effects of eight weeks massage therapy along with Apium graveolens seed consumption on serum levels of IGF-1 and P53 in overweight women
تأثیر تعاملی هشت هفته ماساژ به همراه مصرف دانه کرفس (Apium graveolens) بر سطوح سرمی IGF-1 و P53 در زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of changes in lipoprotein (a) level in streptozotocin-induced diabetic rats treated with aqueous extract of berberis vulgaris
مطالعه تغییرات سرمی لیپوپروتئین a در موش های Sprague Dawley دیابتی القاء شده توسط استرپتوزوسین تحت درمان با عصاره آبی گیاه زرشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of circumcision in women: A review of existing studies
پیامدهای ختنه در زنان: مروری بر مطالعات موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-10)


Demographic features of children with external hydrocephalus at Taleghani educational & treatment center (2009-2011)
خصوصیات دموگرافیک کودکان مبتلا به هیدروسفالی اکسترنال در مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان (90 - 1388 )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Cognitive-behavioral Group Therapy for Depression in Patients with Brain Tumors and Increased Hope
اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر افسردگی و افزایش امیدواری در بیماران مبتلا به تومور مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clarifying the Clinical Experiences of the Students of Anesthesiology at Golestan University of Medical Sciences Regarding Medical Ethics in the Operating Theater
تبیین تجربیات بالینی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گلستان از اخلاق پزشکی در اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Introduction and Application of Classification Tree Model for Determination of Risk Factor for Esophageal Cancer in Golestan Province
معرفی الگوریتم های مدل رده بندی درختی و کاربرد آن در تعیین عوامل مؤثر بر ابتلا به سرطان مری در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Infant Mortality in Kalaleh City During 2004-2012
علل مرگ نوزادان مناطق روستایی شهرستان کلاله طی سال های 1391 -1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cancer-related Fatigue and its Relationship with Demographic and Clinical Characteristics
خستگی مرتبط با سرطان و ارتباط آن با مشخصه های دموگرافیک و بالینی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression and Related Factors in Female Students of Kermanshah University of Medical Sciences
افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Pluripotent Stem Cells to Retinal Pigment Epithelial Cells: An Approach Toward Retinal Degenerative Diseases Treatment
تمایز سلول های بنیادی پرتوان به سلول های اپیتلیوم رنگدانه دار شبکیه چشم،راهکاری برای درمان بیماری های تخریب شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-1)


Pregnancy outcome in a woman with scleroderma and polymyositis: A case report
پیامد بارداری در یک خانم مبتلا به اسکلرودرمی و پلی میوزیت: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recovery rates of infants with cryptorchidism before 15 months of age
میزان بهبودی نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم تا 15 ماهگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the fatty acid content of the most common meat products in Kermanshah, Iran
میزان اسیدهای چرب موجود در پرمصرف ترین فرآورده های گوشتی در شهرکرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-human immunoglobulin G antibody production in rabbits: Comparison of intramuscular and subcutaneous methods
تولید آنتی بادی بر ضد IgG انسانی در خرگوش: مقایسه دو روش تزریق داخل ماهیچه ای و زیر جلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing students’ awareness of triage in the emergency ward
آگاهی دانشجویان پرستاری از تریاژ بیمارستانی در بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the application of performance management in Golestan University of Medical Sciences from the perspective of faculty members
ارزیابی کاربرد مدیریت عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیات علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to the success of cardiopulmonary resuscitation teams from the perspective of nurses
موانع موفقیت تیم احیاء در عملیات احیاء قلبی ریوی از دیدگاه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between emotional intelligence and transformational-transactional leadership style among the heads of nursing education departments in Iranian medical universities, 2012
ارتباط هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین – تبادلی در مدیران گروه های آموزشی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of a health belief model-based education program about osteoporosis prevention on junior high school students’ physical activity, Kalaleh, Iran, 2012
برنامه آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان بر فعالیت بدنی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهرستان کلاله در سال 91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 1 (2012-10)


Posterior Knee Dislocation: A Case Report
دررفتگی خلفی مفصل زانو: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Injective and Contact Effect of Silver Nanoparticles on The Rate of Hemoglobin Changes in Male Rats
مقایسه اثر تزریقی و تماسی نانو ذرات نقره بر میزان تغییرات هموگلوبین در موش های صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obstacles to Self-Care From The Viewpoint of TypeII Diabetic Patients and Guidelines to Remove Them
موانع خود مراقبتی از دیدگاه بیماران دیابتیک نوع2 و راهکارهای رفع آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Incidence of Delirium in Patients After Surgery in Recovery Room
میزان بروز دلیریوم در بیماران بعد از عمل جراحی در اتاق ریکاوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The State of Mental Health of Students of Tehran Medical Sciences University in The Academic Year 2010-2011
وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1390-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Progressive Muscle Relaxation on The Occupational Stress of Nurses in Critical Care Units
اثر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر تنش شغلی پرستاران در بخش های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Simultaneous Incidence of Diabetes and Depression
اثر بروز همزمان دیابت و افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles