مجله حکیم جرجانی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اخبار مجله "حکیم سید اسماعیل جرجانی"
AWT IMAGE

  • مصوبه دومین جلسه شورای سردبیری مجله حکیم سید اسماعیل جرجانی (93/8/10): ارزیابی مقالات ارسال شده در سایت مجله تنها زمانی صورت می پذیرد که مقاله مورد نظر  بر مبنای فرمت قابل قبول مجله تنظیم شده باشد.
  • مصوبه سومین جلسه شورای سردبیری مجله حکیم سید اسماعیل جرجانی (93/8/18): چنانچه مقاله ارسال شده به سایت مجله، برگرفته از طرح تحقیقاتی و یا پایان نامه باشد، شماره مصوب طرح یا پایان نامه می بایست در مقاله قید گردد، در صورت عدم گزارش، ارزیابی مقاله امکان پذیر نخواهد بود. همچنین کلیه مطالعات کارآزمایی بالینی موظف به ذکر کد کارآزمایی بالینی در مقاله می باشند، د صورت عدم گزارش ارزیابی و چاپ مقاله امکان پذیر نخواهد بود.
  • مصوبه چهارمین جلسه شورای سردبیری مجله حکیم سید اسماعیل جرجانی (93/8/19): رفرنس دهی مقالات بر اساس فرمت ونکوور و با استفاده از نرم افزارهای مدیریت منابع صورت پذیرد، در صورت عدم استفاده از نرم افزار مدیریت منابع ، ارزیابی مقاله امکان پذیر نخواهد بود.


نشانی مطلب در وبگاه مجله حکیم جرجانی:
http://goums.ac.ir/jorjanijournal/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب