راهنمای نگارش مقالات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۴/۲۲ | 

 راهنمای  نویسندگان و نگارش مقالات

مجله زیست پزشکی جرجانی افتخار دارد تا نتایج حاصل از پژوهش‌هایی که توسط دانشجویان و یا با مشارکت آنان در حوزه سلامت و علوم پزشکی در سرتاسر کشور انجام شده است را منتشر نماید.

انواع مقالات شامل مقالات پژوهشی اصیل (Original research article)، مقالات مروری (Review article)، گزارش مورد (Case report)، گزارش کوتاه (Short communication)، نامه به سردبیر ( Letter to editor) و فتوکلینیک (photo clinic)، جهت چاپ در مجله علمی پژوهشی زیست پزشکی جرجانی قابل قبول هستند.

نویسندگان محترم به مطالب زیر توجه نمایند:

- مقاله از طریق وب سایت مجله به نشانی www.jorjani.goums.ac.ir ارسال گردد.

- تنظیمات فایل word باید به صورت صفحه A4، یک ستونی و یک خط در میان با رعایت حاشیه لازم (استاندارد نرم افزار word) باشد و همه صفحات شماره گذاری شوند. 

- آیین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به ‌کار بردن کلمات خارجی که معادل های دقیق و رسا در زبان فارسی دارند، پرهیز گردد.

- در انجام پژوهش، اصول بیانیه هلسینکی و ضوابط اخلاق در پژوهش های پزشکی رعایت شده باشد و این موضوع در بخش مواد و روش ها ذکر گردد.

- تمام مقاله ارسال شده یا قسمتی از آن، در مجلات فارسی و یا انگلیسی دیگری چاپ نشده باشد یا به طور همزمان برای مجله دیگری ارسال نگردد.

- در صورت ارائه مقاله در کنفرانس های علمی، مراتب با ذکر مشخصات کامل کنفرانس مربوطه اطلاع داده شود.

- ضروری است دانشجویانی که مقاله آن ها برگرفته از طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی است، کمیته تحقیقات دانشجویی را به عنوان آدرس ذکر نمایند.

- نامه ای دارای امضاء همه نویسندگان مقاله مبنی بر اجازه چاپ و عدم چاپ آن به هیچ زبانی در سایر مجلات، همزمان با ارسال مقاله، ارسال گردد.

مقالات پژوهشی اصیل (OriginalArticle):

شامل قسمت های زیر است:

صفحه ‏عنوان: به هر دو زبان فارسی و نگلیسی ارسال گردد و در آن عنوان ‎کامل مقاله، نام ‎نویسندگان و درجه ‎علمی آن ها قید گردد. نویسنده ‎مسئول ‎با علامت ستاره مشخص شود و مشخصات کامل ایشان شامل تخصص، درجه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، پست الکترونیکی، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر گردد.

چکیده مقاله: به هر دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه ای جدا گانه ارسال شود. دارای حداکثر 250 کلمه و قسمت های زمینه و هدف (Background & Objective)، روش بررسی (Materials & Methods)، یافته ها (Results)، نتیجه گیری (Conclusion) و کلید واژه ها (Keywords) تعداد 3 تا 6 واژه باشند.

متن مقاله شامل موارد زیر می شود:

مقدمه: شامل اطلاعات زمینه ای و تحقیقات قبلی انجام شده با ذکر منبع، ضرورت انجام تحقیق، سوالات بدون پاسخی که این تحقیق به آنها پاسخ می گوید، بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می تواند به رفع ابهامات کمک کند، تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی و بیان هدف تحقیق به نحو روشن، می شود.

روش بررسی: باید در برگیرنده اطلاعاتی از قبیل نوع مطالعه، زمان و مکان انجام پژوهش، سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد)، معیارهای ورود و خروج از مطالعه، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، رعایت موازین اخلاق در پژوهش، ابزارهای اندازه‌گیری، آزمون‌های آماری، نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها (به انگلیسی نوشته شوند) باشد.

یافته‌ها: به بیان نتایج مطالعه همراه با رعایت اصول علمی (گزارش عدد با درصد - گزارش میانگین با حدود اطمینان - میانه با Range)، استـفاده منـاسب از جداول و نمودارها و عکس ها و پرهیز از بیان تکراری یافته ها می پردازد. نمودارها و جداول مربوط به مقاله به ‌همراه توضیحات آن‌ها (توضیح جداول در بالا و توضیح عکس و نمودار در پایین) بایستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده و شماره ‌گذاری گردند. تصاویر ارسالی وضوح مناسبی داشته باشند.

بحث و نتیجه گیری: اهمیت یافته‌های به‌ دست آمده و محدودیت آن‌ها، مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه، توضیح علت تفاوت بین نتایج این تحقیق با تحقیقات قبلی، توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم ‌پذیری نتایج، پیشنهاداتی برای انجام پژوهش های جدید در موضوع مورد پژوهش و در مجموع ارائه آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده است را بیان می دارد.

تشکر و قدردانی :

در این قسمت از سازمان حمایت کننده مطالعه و افرادی که در انجام مطالعه مشارکت داشتند قدردانی می شود. اگر مقاله حاصل پایان نامه است ذکر گردد و اگر حاصل طرح تحقیقاتی است، شماره مصوب آن و سازمان تصویب کننده ذکر گردد.

منابع :

منابع باید به زبان انگلیسی باشند. منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی ترجمه شوند و در آخر کلمه (Persian) آورده شود. نگارش منابع باید به شیوه ونکوور باشد و به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شود.

نحوه ارجاع دهی به کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف (ها). نام کتاب. شماره جلد. نوبت چاپ. محل نشر. نام ناشر. سال انتشار: شماره صفحات.

Goadsby PJ, Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, et al. Pathophsiology of headache. Volume 3. 7th ed. Oxford, England. Oxford University Press. 2001:57-72.

نحوه ارجاع دهی به مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده (گان) (تا 6 نفر نویسنده اول نوشته و سپس کلمه همکاران ذکر شود). عنوان مقاله. نام مجله. سال انتشار. دوره انتشار. شماره مجله. شماره صفحات.

Vakili R, Baradran–Heravi A, Barid–Fatehi B, Gholamin M, Ghaemi N, Abbaszadegan M.R. Molecular Analysis of the CYP21 Gene and Prenatal Diagnosis in Families with 21-Hydroxylas Deficiency in Northeastern Iran. Horm Res. 2005;63(3):119-124. (Persian)

نحوه ارجاع دهی به منابع الکترونیکی:

Havens G, Furuya S, Tan KM. The Future of Continuing Medical Education (CME) technology. The Permanente Journal [serial on line] 2001;5(1). Available from: http://www.KaiserPermanente.Org/medicin/permjournal/winter01/HScme.html.

مقاله مروری (Review article):

این مقالات شامل Systematic Review و Metanalysis Review و درباره آخرین یافته‌های علمی درباره یک موضوع خاص هستند لذا باید جامع باشند و نظرات نویسندگان مختلف در آن ارائه شده باشد.

مقاله گزارش موارد (Case report):

گزارش کوتاهی از موارد جالب یا نادر است. چکیده مقاله حدود 125 کلمه و شامل مقدمه، معرفی مورد، بحث و واژگان کلیدی است. متن مقاله بایستی شامل مقدمه، معرفی مورد، بحث، تشکر و قدردانی، منابع، جداول و تصاویر باشد. مجموع گزارش مورد باحجم 1000 یا 1500 کلمه تهیه گردد. از تکرار مطالب کتاب خودداری شود و موردی گزارش گردد که به لحاظ تشخیصی یا درمانی قابلیت گزارش شدن داشته باشد.

مقاله گزارش کوتاه (Short communication):

اجزای این نوع مقالات همانند مقالات پژوهشی اصیل هستند، اما در حجم کمتر و حداکثر در 1500 کلمه و با ذکر حداکثر 10 منبع تهیه می گردد.

 

مقاله سردبیری (Editorial):

توسط سردبیران مجله یا یکی از اعضای هیئت تحریریه نوشته می‌شود یا سفارش تهیه این گونه مقالات به افراد صاحب نظر داده می‌شود. محتوای این مقالات تحلیل عمیق موضوعات مربوط به پژوهش در حیطه سلامت و تحلیل چالش و ارائه راهکار است. حداکثر در حجم 1000 کلمه نوشته شده و حداکثر 5 منبع دارند. این مقالات نیاز به ساختار ندارند، اما داشتن چکیده فارسی و انگلیسی ضروری است.

نامه به سردبیر (Letter to editor):

نقدی بر مقالات قبلی، نقد یا مرور کتاب ها، تحلیل موضوعی مرتبط با پژوهش در حیطه سلامت، گزارش و نقد همایش ها و کنفرانس های علمی، شرح و توضیح یک ایده و یا باز نمودن یک موضوع پیچیده است. نیاز به ساختار ندارد اما داشتن خلاصه فارسی و انگلیسی ضروریست و حداکثر 1000 کلمه است.

فتوکلینیک (Photo clinic):

در این نوع مقاله، بیماران و نحوه تشخیص آن ها با استفاده از تصاویر مربوط به روش های پاراکلینیک معرفی می گردند.

برای دانلود راهنمای فارسی نگارش مقالات مجله علمی پژوهشی زیست پزشکی جرجانی اینجا را کلیک نمایید.


دفعات مشاهده: 7388 بار   |   دفعات چاپ: 807 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 25 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله زیست پزشکی جرجانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Jorjani Biomedicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb