هزینه بررسی و چاپ مقاله

 | Post date: 2017/10/28 | 
هیچ گونه هزینه ای برای بررسی و انتشار مقالات، ارسال مقاله و یا هزینه اضافه براساس طول مقاله، اشکال و اطلاعات تکمیلی دریافت نمی شود.

View: 1656 Time(s)   |   Print: 252 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 All Rights Reserved | Jorjani Biomedicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb