دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1395 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 92-99 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد مهندسی پزشکی گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران ، a.younessi7@gmail.com
چکیده:   (2346 مشاهده)

زمینه و هدف: انجام ماساژ مؤثر و صحیح سبب برقراری گردش خون به مغز و قلب شده و نقش بسزایی در احیای قلبی ریوی موفق دارد. خستگی تیم درمان هنگام عملیات احیا یکی از عواملی است که منجر به کاهش کیفیت ماساژها و عدم موفقیت احیا در برخی موارد می گردد. هدف از این مطالعه طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تسهیل کننده ماساژ قلبی در احیای قلبی ریوی بزرگسالان بوده است.

روش بررسی: در این مطالعه دستگاه تسهیل کننده ماساژ قلبی به صورت دستکشی طراحی، ساخته و ثبت شد (شماره ثبت اختراع: 80797) که در زمان CPR امدادگر آن را پوشیده و ماساژ قلبی می دهد. در سطح زیر دستکش یک حس گر (سنسور) نیرو قرار دارد که قابلیت نمایش تعداد ماساژ و عمق ماساژ را بر حسب سانتی متر به دستگاه می دهد. برای ارزیابی کارایی دستگاه، مطالعه تجربی در میان 30 دانشجوی کارشناسی فوریت انجام شد. متغیر های مورد بررسی شامل تعداد ماساژ، عمق ماساژ و خستگی بود. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون های همبستگی پیرسون و تی مستقل انجام و میزان سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 02/2±41/23 سال، میانگین قد 43/4±175 سانتی متر و میانگین وزن
 02/5± 45/65 کیلوگرم بود. روایی ابزار با استفاده از روش روایی معیار از نوع روایی همزمان استفاده شد، نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضریب همبستگی بین سیستم طراحی شده و مولاژ استاندار قلبی ریوی بیشتر از 9/0 و بر این اساس روایی ابزار تسهیل کننده ماساژ قلبی تأیید گردید. در بررسی معیارهای سنجش ماساژ مؤثر در زمان استفاده از تسهیل کننده ماساژ قلبی، نتایج نشان داد در 98 درصد افراد ماساژ قلبی دارای عمق مناسب (حداقل 5 سانتی متر)، در 93 درصد اعمال حداقل 100 ماساژ در دقیقه وجود داشت.

نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که ابزار طراحی شده می تواند به عنوان یک ابزار کمکی جهت ارتقا کیفیت ماساژهای قلبی حین عملیات احیای قلبی ریوی در بالین مورد استفاده قرار گیرد. 

متن کامل [PDF 592 kb]   (614 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقیقی | موضوع مقاله: پزشکی عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۶

فهرست منابع
1. Hassani H, Kamali M, Asadi Behraisi.Comprehensive Book Cpr. Tehran: Jamenegar Publishers; 2011
2. Chen W, Weng Y, Wu X, Sun S, Bisera J, Weil MH, etal, The effects of a newly developed miniaturized mechanical chest compressor on outcomes of cardiopulmonary resuscitation in a porcine model.Crit Care Med 2012;40(11):3007-12
3. Berthelot S, Plourde M, Bertrand I, Stéphanie AÉ, Couture MM, Pelletier EB,etal.Push hard, push fast: quasi-experimental study on the capacity of elementary schoolchildren to perform cardiopulmonary resuscitation. Scandinavian Journal of TraumaResuscitation and Emergency Medicine 2013; 21(1):41
4. Aufderheide TP, Pirrallo RG, Yannopoulos D, Klein JP, Briesen C, Sparks CW, etal, Incomplete chest wall decompression: a clinical evaluation of CPR performance by EMS personnel and assessment of alternative manual chest compression–decompression techniques. Resuscitation 2005 ;64(3):353–362
5. Ochoa FJ, Ramalle-Gomara E, Lisa V, Saralegui I, The effect of rescuer fatigue on the quality of chest compressions. Resuscitation1998;37:149-52
6. Ashton A, McCluskey A, Gwinnutt C.L, Keenan A.M, Effect of rescuer fatigue on performance of continuous external chest compressions over 3 min. Resuscitation 2002;55: 151-155
7. Lindner KH, Wenzel V, New mechanical methods for cardiopulmonary resuscitation (CPR). Anaesthesist 1997 Mar;46(3):220-30
8. Cohen TJ. Tucker KJ, Lurie KG, Redberg RF, Dutton JP, Dwyer KA, et al. Active Compression-Decompression: A New Method of Cardiopulmonary Resuscitation JAMA1992;267(21):2916-2923
9. Frascone RJ, Bitz D, Lurie K.Combination of active compression decompression cardiopulmonary resuscitation and the inspiratory impedance threshold device: state of the art. Curr Opin Crit Care 2004 Jun;10(3):193-201
10. Pinto DC, Haden-Pinneri K, Love JC, Manual and Automated Cardiopulmonary Resuscitation (CPR): A Comparison of Associated Injury Patterns. J Forensic Sci 2013;58(4): 904–909
11. Highlights Of The 2015 American Heart Association Guidelines Update For Cpr And Ecc Avalable at:Https://Eccguidelines.Heart.Org
12. Niemanna J T, Rosborough JP, Kassabian L, Salami B,A new device producing manual sterna compression with thoracic constraint for cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation 2006; 69: 295—301
13. Trivedi K, Borovnik-Lesjak V, Gazmuri RJ, LUCAS 2TM device, compression depth, and the 2010 cardiopulmonary resuscitation guidelines. American Journal of Emergency Medicine 2013; 7(31): 1154