دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1395 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 21-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار گروه پرستاری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران ، hossein_vazini@yahoo.com
چکیده:   (1683 مشاهده)

زمینه و هدف: عوارض قرار گرفتن در معرض سرب بر روی تولید مثل بسیار گسترده است. میوه گیاه هل سبز دارای خواص دارویی متعددی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدرواتانولی میوه گیاه هل سبز(Elettaria cardamomum L.) بر هورمون های جنسی در موش‌‌های‌ صحرایی بالغ نر القا شده با استات سرب انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۳۶ سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنی ۲۵۰ - ۲۲۰ گرم و به صورت تصادفی به شش گروه شش تایی تقسیم شدند. گروه کنترل دریافت کننده سرم فیزیولوژی به میزان 5/0 میلی لیتر، گروه دریافت کننده عصاره ۴۰۰ میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن، گروه دریافت کننده استات سرب به میزان
ppm ۵۰۰ محلول در آب آشامیدنی و گروه  های تجربی دریافت کننده استات سرب به میزانppm ۵۰۰ + عصاره در دوزهای ۲۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی بودند. مدت زمان انجام آزمایش ۲۸ روز بود. درمان با عصاره به مدت یک هفته انجام شد. در پایان پس از بیهوش کردن موش ها، خون گیری مستقیم از قلب جهت اندازه گیری سطح سرمی هورمون های تستوسترون، FSH و LH انجام و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماری ANOVA با سطح معنی داری 0۵/0>P بررسی شد.

یافته ها: میانگین سطح سرمی هورمون تستوسترون در گروه های تجربی دریافت کننده استات سرب + عصاره در هر سه دوز افزایش معنی دار (0۰1/0>P) و میانگین سطح سرمی هورمون های FSH و LH کاهش معنی دار (0۰1/0>P) نسبت به گروه دریافت کننده استات سرب نشان داد. اثربخشی کاملاً وابسته به دوز بود.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که عصاره‌ هیدرواتانولی میوه گیاه هل سبز قادر است روی سطح سرمی تستوسترون و گنادوتروپین ها اثر معنی داری داشته باشد. بررسی مکانیسم های دخیل نیاز به مطالعات دقیق تری دارد.

واژه‌های کلیدی: هل سبز، استات سرب، LH، FSH، تستوسترون
متن کامل [PDF 967 kb]   (828 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقیقی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۶

فهرست منابع
1. Tong S, Von Schirnding YE, Prapamontol T. Environmental lead exposure: a public health problem of global dimensions. Bull World Health Organ 2000; 78: 1068–77.
2. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG, Gluud C. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. JAMA. 2007; 297 (8): 842–57.
3. Aitken R. The Amoroso lecture. The human spermatoa zoon-a cell in crisis? J Reprod Fertil. 2008;115(1): 1-7.
4. Ranjbar A. Human physiology: endocrinology & reproa duction. 1st ed. Tehran: Ilia publication; 2007. (Persian)
5. Parandin RGR. Effects of alcoholic extract of Achillea Millefolium flowers on fertility parameters in male rats. Journal of shahid sadoughi university of medical sciences. 2011;19(1):84-93. (Persian)
6. Heidari M AF, Ghaffari-Novin M, Vaezi GH, Keramati K, Rajaei F. Antiandrogenic effects of Rosmarinus officinalis extract on the reproductive tract of male rats. Tehran Univera sity Medical Journal. 2012;65(3):26-31. (Persian)
7. Jasemi M, Saki GH, Rahimi F. The effect of Centella Asiata ica alcoholic extract on the serum levels of testesterone, FSH and LH in male wistar rat. Journal of Sabzevar university of medical sciences. 2011;16(1): 6-11. (Persian)
8. Salamatmanesh M, Shiravi A, Heydari nasrabady M. The effect of (Anethum graveolens) seed alcoholic extract on spermatogenesis in male wistar rats. Journal of animal biola ogy. 2009;1(2): 23-30. (Persian)
9. Modaresi M, Messripoor M, Asadi M, Morghmaleki MKH. The effect of Saffron extract on testis tissue. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 2013;24(2):237- 243. (Persian)
10. Mohammad Nouri, Arash Khaki, Fatemeh Fathi Azar, Rashidi MR. The Protective Effects of Carrot Seed Extract on Spermatogenesis and Cauda Epididymal Sperm Reserves in Gentamicin Treated Rats. Yakhteh Medical Journal. 2012;11(3):327-332. (Persian)
11. Naseri M, Heydari nasrabadi M, Khodarahmi P, Ahmadi F, Mojibi P, Abotalebei H. Study of the Effect of Fumaria parviflora Alcoholic Extract on Spermatogenesis in Male Rats. New Cellular and Molecular Biotechnology Journal. 2011;1(2):61-5. (Persian)
12. Mirfard M, Johari H, Mokhtari M, Hematkhah V, Jamali H, Allahverdi Gh. The Effect of Hydro-Alcoholic Garlic Exa tract on Testis Weight and Spermatogenesis in Mature Male Rats under Chemotherapy with Cyclophosphamide. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2011;3(2):67-74. (Persian)
13. ¬Sutherland N. Plantas descritas originalmente de Honduras y sus nomenclaturas equivalentas actuals. Ceiba 2006: 42(1): 1–71
14. Sharma S, Sharma j, Kaur G. Therapeutic uses of Elettaria cardomum, international journal of drgug research 2011, 102-108
15. mokhtari M, Jelve S. Effect of Grape seed oil (Vitis vinifera) on serum gonadotropins and testosterone levels in adult rats exposed to lead acetate. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2015: 36-41.(Persian)
16. Nasiri M, Khaki A, Bazi P,Khaki AA ,Sahizadeh R, Roozbehi A. Ultra-structure study of lead acetate cytotoxic effects on testis in rabbit, armaghan danesh J 2010: 45-53. .(Persian)
17. Gulson BL, Mizon KJ, Korsch MJ, Palmer JM, Donnelly JB. Mobilization of lead from human bone tissue during pregnancy and lactation-a summary of long-term research. J Sci Total Environ 2003 15: 79-104
18. Henkel R. The impact of oxidants on sperm functions. Andrologia. 2014;37(6):205-6.
19. Allouche L, Hamadouche M, Touabti A. Chronic effects of low lead levels on sperm quality, gonadotropins and testosterone in albino rats. Exp Toxicol Pathol 2009. 61(5): 503-10
20. Tapisso JT, Marques CC, Mathias Mda L, Ramalhinho Mda G. Induction of micronuclei and sister chromatid exchange in bone- marrow cells and abnormalities in sperm of Algrian mice (Mus spetus) exposed to cadmium, lead and zinc. Mutat Res 2009. 678(1): 59-64
21. Anjum MR, Sainath SB, Suneetha Y, Reddy PS. Lead acetate induced reproductive and paternal mediated developmental toxicity in rats. Ecotoxicol Environ Saf 2011. 74(4): 793-9
22. Villeda-Hernandez J, Barroso-Moguel R, Méndez-Armenta M, Nava-Ruíz C, Huerta-Romero R, Ríos C. Enhanced gonadal damage regional lipid peroxidation in developing rats exposed to low level lead acetate. Reproduction Res Bull 2008: 247–251
23. Smooda K. Effect of lead exposure on gonadotropin in rats. J Toxicology Physiological 2015; 44(8): 313-322
24. Yilmaz B, Canpolat S, Sandal S, Akpolat N, Kutlu S, Ilhan N, et al. Paint thinner exposure inhibits testosterone synthesis and secretion in a reversible manner in the rat. Reprod Toxicol 2006; 22(4): 791-6
25. Ait HN, Slimani M, Merad-Bodia B, Zaoui C. Reproductive toxicity of lead acetate in adult male rats. Am J Sci Res 2009; 1(3): 38-50
26. Azizi F, Keshavarz A, Roshanzamir F,Nafarabadi M. Reproductive function in men following exposure to chemical warfare with sulphur. Med War 1995; 11(1): 34-44
27. Safarinejad MR. Testicular effect of mustard gas. Urology 2001; 58(1): 90-4
28. Wang C, Zhang Y, Liang J, Shan G, Wang Y, Shi Q. Impacts of ascorbic acid and thiamine supplementation at different concentrations on lead toxicity in testis. Clin Chim Acta 2006; 370(1-2): 82-8
29. Souri E, Farsam H, Hasani M, Azimi kheirabadi Z. Evaluation of antioxidant activity of 25 plant seeds used in Iranian folk medicine. J of Medicinal Plants. 2003; 2 (8):27-37
30. Khaki A, Fathiazad F, Nouri M, Khaki AA, Maleki N, Jabbari Khamnei H, Beneficial effects of quercetin on sperm parameters in streptozotocin-induced diabetic male rats. Phytotherapy Reseach.2010;24( 9): 1285–1291.(Persian)
31. Coskun O, Kanter M, Korkmaz A, Oter S. Quercetin, a flavonoid antioxidant, prevents and protects streptozotocin-induced oxidative stress and beta-cell damage in rat pancreas. Pharmacol Res. 2005; 51 (2):117 – 123
32. Yoo,J. Y. Shin,D. H. and Min,B. Y. Composition of grape seed oil and effect on spermatogenesis. Korean J. Food Sci,and tech 2010. 16(3) : 257-260
33. Knekt P, Kumpulainen J, Järvinen R, Rissanen H, Heliövaara M, Reunanen A. Flavonoid intake and risk of chronic diseases. Am J Clin Nutr. 2002; 76(3):560-8
34. Zohre F, Nasri S ,Kerishchi P. The effect of Quercetin on pituitary–gonadal axis, sperm parameters and testis tissue in male rats. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2015, 377-386
35. Naziroglu M. Enhanced testicular antioxidant capacity in streptozotocin-induced diabetic rats: protective role of vitamins C and E and selenium. Biol Trace Elem Res 2003;94(1):61-72
36. Baghy Nia N, Oryan SH, Fani A, Maleky Rad A. The effect of Cardamom- tea watery extract on oxidative stress. Journal of Arak University of Medical Sciences 2009:1-7
37. Sandamin D. The effect of vitamin E on testis. J Physiol. 2014; 93: 128- 165
38. Bagchi K, Puri S. Free radicals and antioxidants and their impact on testes. La Revue de sante de la mediterranee onetale. 2005; 4(2): 220-232. .(Persian)